I Notodden går barnetallet ned samtidig med at befolkningen blir eldre og eldre. Det er ingen god utvikling for en kommune. Innvandrere som har kommet til byen og trives her, flytter og har flyttet fordi det ikke er arbeid for dem. Ungdom fra Notodden som har tatt utdanning bosetter seg der de får arbeid. Det blir ofte ikke hjemkommunen. Dette er ikke unikt for Notodden, men noe flere lokalsamfunn i Telemark opplever.

Skal vi få bukt med denne utviklinga, må det gjøres noe med sentraliseringen. Det må bli slutt på at statlige arbeidsplasser forsvinner ut av mange lokalsamfunn og at viktig kompetanse på den måten blitt borte. Det er absolutt nødvendig med en kursendring i politikken. Pandemien har vist at mange unge familier ønsker å flytte fra storbyene og at det er mulig å etablere virksomheter utenfor de sentrale byområdene. I mindre byer og tettsteder er det lettere å komme seg inn på boligmarkedet og kanskje et bedre oppvekstmiljø for barna.

En politisk kursendring vil være av stor betydning for Notodden. I stedet for, for eksempel, å konsentrere studieplasser i storbyene, må institusjoner som Universitetet i Sørøst-Norge få økt antall studieplasser og det må være tilstrekkelig med rimelige studentboliger på Notodden og på de andre studiestedene. Og det må være nok barnehager til barn i studentfamilier.

Akkurat nå kan vi glede oss over at flere bedrifter i Notodden har fått kontrakter som gjør at de trenger mer arbeidskraft og at det dermed blir arbeid til flere. For at denne trenden skal fortsette, krever det politisk vilje til å styrke distriktene. Vi trenger også et inntektssystem som gjør at Notodden og andre små og mellomstore kommuner kan makte å gi gode tjenester til befolkningen i en periode med økende utgifter til blant annet eldreomsorgen. Dersom den gode trenden for næringslivet får fortsette, vil vi om ikke så mange år få vekst i befolkningstallet og dermed større evne til å takle de økte utgiftene til eldreomsorg.


Grethe Trovi Duesund

5.kandidat for Partiet Sentrum i Telemark