Detaljreguleringsplan med planprogram er klar.

Prosjektets formål er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker E134 over Meheia mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning for å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivaretatt. Forslag til planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Gjennom behandlingen av planprogrammet skal det også fastsettes hvilken trasé det skal utarbeides reguleringsplan for. Som grunnlag for dette valget er det utarbeidet utkast til rapporter for prissatte og ikke prissatte konsekvenser for fire alternative veilinjer, og dette arbeidet er oppsummert i en silingsrapport.

Forslag til planprogram med vedlegg legges ut til offentlig ettersyn fra 3. august til 18. september 2020.

LES OGSÅ:

Eventyret om Kongsbergs nye velkomstskilt