Og dette er for hele Telemark

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Og dette er altså endringene for hele Telemark, slik departementene selv lister det opp:

DEL

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSØN) med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

Regjeringen foreslår at tilskuddet til Vest-Telemark Museum blir økt med 0,6 millioner kroner til totalt 6,8 millioner kroner for å sikre videre drift av Grimdalstunet i Tokke kommune.

E18

Det er satt av midler til restfinansiering av gjennomført bygging av midtrekkverk på strekningen Tangen – Aust-Agder grense i Kragerø kommune.

E134

Det settes av 55 millioner kroner i statlige midler til å videreføre utbedringen av fire delstrekninger mellom Seljord og Åmot, Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje kommuner i Telemark. Anleggsarbeidene startet i mai 2015, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2018.

Regjeringen foreslår 340 millioner i statlige midler for 2017 til å videreføre utbyggingen av strekningen Gvammen – Århus, deriblant midler til ny Ørevella bru. Prosjektet omfatter bygging av ny vei, delvis i tunnel. Den nye veien fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 km. Anleggsarbeidene startet i desember 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.

Det er satt av midler til restfinansiering av utbyggingen av strekningen Grungedal – Grunge kirke, inkludert refusjon til Vinje kommune og Telemark fylkeskommune.

Planleggingsmidler E134

Det vil bli gjennomført planlegging på strekningen E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland.

E134 Ørvella bru

Det er prioritert midler til bygging av ny bru ved Ørvella i Hjartdal kommune.

Riksvei 36

Regjeringen foreslår at det settes av 200 millioner i statlige midler for 2017 til prosjektet riksvei 36 Skyggestein – Skjelbredstrand, Skien kommune. Prosjektet inngår i Bypakke Grenland, fase 1, men forutsettes finansiert med statlige midler.

Prosjektet omfatter bygging av trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé. Det skal bygges en strekning med gang- og sykkelvei. Den nye veien innkorter riksvei 36 med om lag én km. Det legges opp til anleggsstart i september 2016, mot tidligere forutsatt i november 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2018.

Det settes av bompenger til å videreføre utbyggingen av riksvei 36 på strekningen Slåttekås – Årnes, Nome og Sauherad kommuner.

Riksvei 354 Høgenheitunnelen

Det settes av midler til å videreføre utbedringen av Høgenheitunnelen i Bamble kommune.

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015 og 2016, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsramme for 2017 for Telemark er på 113 millioner og rentekompensasjon på om lag 6,8 millioner kroner.

InterCity-utbygging

Regjeringen foreslår 564 millioner kroner til prosjektet Farriseidet-Porsgrunn på Vestfoldbanen. Dobbeltsporet omfatter blant annet sju tunneler og ti bruer, og er dimensjonert for 250 km/t. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018. Kostnadsrammen er på om lag 7,2 milliarder kroner.

Nytt parkeringsanlegg for nye tog

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til å bygge nytt parkeringsanlegg for tog i Skien. Anlegget legger til rette for at flere tog kan settes inn på InterCity-strekningen mellom Skien og Lillehammer. Planlagt byggestart er i 2017, og anlegget skal stå ferdig i 2018.

Vestfoldbanen

Regjeringen foreslår å videreføre arbeidet med Solum omformerstasjon, Porsgrunn kommune. Prosjektet gir økt strømforsyning på den sørlige delen av Vestfoldbanen. Solum omformerstasjon får tilstrekkelig kapasitet til den planlagte togtrafikken på det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn, og skal etter planen tas i bruk i 2018. Sammen med byggingen av omformerstasjon i Raufoss og Arna er det satt av i alt 247 millioner kroner til de tre prosjektene.

Fornying av Sørlandsbanen

Regjeringen foreslår om lag 250 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Sørlandsbanen i 2017. Det pågår et omfattende arbeid med å fornye kontaktledningsanleggene, som for store deler av banen er fra 1950-tallet. I tillegg gjennomføres det sporfornying og forberedelser til ballastrensing på Sørlandsbanen/Jærbanen i 2017.

Tilskudd til ikke-statlige lufthavner

Regjeringen foreslår 29,3 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Notodden lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen sammen med lufthavnene Ørland og Stord. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler om kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse med de aktuelle lufthavnene. Avtalene gjelder for årene 2016 – 2020.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene

Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.

Staten har belønningsavtale med Telemark fylkeskommune, kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan for perioden 2013-2016 med en økonomisk ramme på 240 millioner kroner. I tråd med denne fireårige avtalen er det utbetalt 35 millioner kroner i 2013, 60 millioner kroner i 2014, 70 millioner kroner i 2015 og 75 millioner kroner i 2016.

Grenland har søkt om ny belønningsavtale fra 2017. Regjeringen vil ta stilling til søknaden fra Grenland etter at sluttrapportering for gjeldende avtale foreligger.

Farledstiltak – Innseiling Grenland, Porsgrunn og Bamble kommuner

Regjeringen foreslår i alt 242,1 millioner kroner til farledstiltak. Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av midler til å videreføre arbeid med farledstiltak for «Innseiling Grenland», i kommunene Porsgrunn og Bamble. Arbeidet tok til i 2016, og blir ferdig i 2018.

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.

Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Telemark kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 170 sjøfolk i Telemark omfattet av tilskuddsordningen.

Regjeringen foreslår å bevilge 107 millioner kroner i administrasjonstilskudd til GassnovaSF som forvalter statens interesser knyttet til CO2-håndtering, herunder oppfølging av Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad og gjennomføring av CLIMIT-programmet. Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til CLIMIT-programmet. CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Foretaket er lokalisert i Porsgrunn.

Regjeringen foreslår å bevilge 330 millioner kroner til arbeidet med konseptstudier av mulige fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Norge. Norcem AS som har vurdert muligheten for fangst av CO2 fra røykgassen ved sin sementfabrikk i Brevik og Yara Norge AS som har vurdert fangst fra tre ulike kilder ved ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn, kan søke om midler til videreføring av sine prosjekt sammen med andre prosjekter som er på samme modenhetsnivå og som oppfyller kriteriene i utlysningen som Gassnova vil gjennomføre. Konseptstudiene vil danne grunnlag for å fatte konseptvalg om for eksempel fangstteknologi og hvordan hjelpesystemer og infrastruktur kan settes opp på best mulig måte.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Telemark vil bli prioritert i 2017, herunder videreføring av flomsikring av Tokkeåi gjennom Dalen i Tokke kommune.

Regjeringen foreslår å bevilge fire millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av de vassdragstekniske anleggene i Telemarkskanalen.

Regjeringen har besluttet at oppgavene ved Forbrukerrådets ti regionskontorer skal samles ved tre større kontorer i henholdsvis Tromsø, Stavanger og Skien. Formålet med omstillingen er å bygge opp store og solide fagmiljøer i disse byene, og samtidig effektivisere og øke kvaliteten i Forbrukerrådets tjenestetilbud til forbrukeren. Den nye organiseringen vil bidra til nye statlige stillinger i arbeidsmarkedene i fylkene Troms, Rogaland og Telemark. Som en del av omstillingen skal Forbrukerrådet også etablere en hospiteringsordning på Svalbard, som innebærer tre nye arbeidsplasser i Longyearbyen. Omstillingen skal etter planen være ferdigstilt innen 1. mai 2017. Omstillingen i Forbrukerrådet er et ledd i Regjeringens arbeid med å effektivisere det forbrukerpolitiske virkemiddelapparatet og styrke tilbudet om utenrettslig tvisteløsning.

Telemark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 42 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (6 millioner kroner).

Artikkeltags