- Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket, og vi venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Styringsrenta settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

«Fallet i oljeprisen gjennom sommeren gjør at veksten i norsk økonomi trolig vil holde seg lav lenger enn tidligere lagt til grunn. Oljeinvesteringene ventes å falle mer enn anslått i juni, og lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen vil redusere aktiviteten i andre deler av økonomien. På den andre siden bidrar en svakere krone til økt lønnsomhet for eksportbedrifter og importkonkurrerende virksomheter. Arbeidsledigheten vil trolig fortsette å øke noe», heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

Veksten i boligprisene har ifølge Norges Bank samlet sett vært litt høyere enn anslått, men det er store regionale forskjeller. Husholdningenes gjeld fortsetter å vokse raskere enn inntektene.

«Svekkelsen av kronen har løftet veksten i konsumprisene. Lav lønnsvekst holder kostnadsveksten nede, og etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta», heter det videre i pressemeldingen.

- Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenta bli satt ytterligere ned i løpet av det nærmeste året, sier sentralbanksjefen. (ANB-NTB)