Interpellasjon fra Notodden Høyre:

200 regionale behandlingsplasser i Helse Sør-Øst knyttet til rusomsorg forsvinner etter at regjeringen har tatt bort fritt behandlingsvalg. Disse plassene erstattes av 30 offentlige plasser som er lyst ut med oppstart 1. juni. Det vil si at tilbudet til de som trenger oppfølgning og behandling svekkes og ikke blir dekket opp av nye behandlingsplasser. Vi sitter nå med et redusert tilbud - dette kan særlig få katastrofale følger for pasientene og de familiene som er berørt.

Mestringshuset på Bolkesjø i vår region står nå i fare for å bli lagt ned, og vi står i fare for å miste et regionalt fagmiljø med 40 arbeidsplasser – fordi pasientene ikke får mulighet til å velge behandling hos Mestringshusene. Noen vil fortsatt kunne kjøpe plasser – Høyre mener at vi alle skal ha et likeverdig tilbud. Likhetsprinsippene svekkes. Det skal ikke være forskjell på tilbudet du kan få som rusavhengig. Pasienter og pårørende er alvorlig bekymret, og det er vi også!

Ordningen med fritt behandlingsvalg er altså nå fjernet, og ingen pasienter har fått velge innenfor ordningen i 2023. Det bekymrer oss at det ikke lagt inn en overgangsordning for å sikre pasientene god behandling og oppfølgning nå når disse 200 plassene faller bort, og at tilbudet foreløpig bare er tenkt erstattet av 30 nye plasser som blir tilgjengelig først til sommeren. Regjeringen vil overlate til Helseforetakene å bestemme hvilken behandling pasientene skal få velge mellom. Fra utsiden kan de se ut til at Helseforetakene ønsker at en større del av behandlingen skal utføres poliklinisk – altså uten innleggelse. Dette gjør at kommunenes rolle blir enda viktigere i behandlingsløpet. Notodden kommune må kunne gi et godt tilbud og oppfølgning av pasientene og til pårørende under behandlingsløpet. Mestringshuset innehar slik kompetanse i dag, og det vil være naturlig å henvende oss dit for å kommunalt kunne dra nytte av deres kompetanse og erfaringer med behandling.

Spørsmål til ordfører:

Vil ordfører ta initiativ, eventuelt i samarbeid med Mestringshusene (eventuelt andre kompetansemiljø som eks vis Idea kompetanse AS) med tanke på akuttplasser, interkommunale avtaler – og samarbeid for å opprettholde dette fagmiljøet bestående av anslagsvis 40 ansatte?

Borgar Løberg

Kommunestyrerepresentant Notodden Høyre

LES OGSÅ:

Les også

Mestringshusene – Bolkesjø – mulighetene

Sølvi brenner for hjelp til rusavhengige og er skuffet over eget parti