Det sier mobbeombud i Vestfold-Telemark, Kaja Vintervold Asmyhr. Hun er glad for at det nå er en offentlig debatt på Notodden om hvordan de som rammes kan hjelpes. Hennes rolle handler om å snakke barnas sak med utgangspunkt i barnekonvensjonen som krever at prinsippet barnas beste skal følges. Hun skal jobbe fritt og uavhengig uten politiske eller administrative bindinger og er tilgjengelig for alle som trenger hjelp med mobbesaker i barnehager og skoler i det nye storfylket.

Har saker fra Notodden

Tidligere mobbeombud for Telemark, Renate Mentzoni Aaraas, og Kaja Vintervold Asmyhr oppsummerer perioden fra januar 2019 da ordningen med eget mobbeombud ble etablert i Telemark, slik:

– Mobbeombudet har fått henvendelser fra både skoler med ønske om kompetanseheving, råd og veiledning og en håndfull henvendelser om konkrete individsaker. I individsakene har henvendelsene kommet både fra skoler og foresatte til barn som har hatt det vanskelig i sitt skolemiljø, fastslår de.

– For meg er det viktig at alle innbyggere i Notodden kommune vet at jeg finnes og at jeg er tilgjengelig for dem – både elever og foresatte. Det kan tas direkte kontakt med meg på samme måte som de kan gjøre til ansatte i skolen eller rektor. Først og fremst er jeg barnehagebarnas og grunnskoleelevenes ombud og skal være deres stemme dersom det er vanskelig å bli hørt, sier Vintervold Asmyhr.

Hva kan mobbeombudet hjelpe med?

  • Støtte og veiledning til barn, elever og foreldre i saker der barnet/eleven opplever utfordringer i sitt miljø i barnehagen eller skolen.
  • Sørge for at barnets stemme høres og at barnets beste ligger til grunn for tiltak og håndtering av saker gjennom å videreformidle til skoler og barnehager på vegne av barn, elever og deres foreldre.
  • Være en støttespiller for skoler og barnehager i enkeltsaker og være en samarbeidspartner i utvikling av system og praksis.
  • Bidra til dialog og godt tverrfaglig samarbeid i oppfølging av enkeltsaker.
  • Mobbeombudet skal også ha en rolle i forebyggende arbeid gjennom informasjonsspredning til barn, elever, foreldre, skoler og barnehager.
  • Ombudet kan kontaktes av barn, elever og foresatte. Mobbeombudet kan også kontaktes av lærere, skoleledere og andre som arbeider med barn- og elevmiljø.

Kan være deres stemme

– Jeg er opptatt av at Notodden som alle andre kommuner i det nye storfylket skal ha kompetanse som ivaretar de sårbare elevene som utsettes for mobbing og deres foreldres kamp for å få slutt på mobbing og krenkelser. Vi snakker om noe av det mest destruktive et barn kan oppleve ved å bli satt utenfor rent psykisk og/eller å bli fysisk plaget. Ansatte i skolen har et stort ansvar og har meldeplikt. Rektor har tiltaksplikt og skal ha et forslag til en tiltaksplan for barnet en uke etter at det som oppleves av barnet som mobbing blir meldt, sier Vintervold Asmyhr og fortsetter:

– Notodden kommunes rektorer og skoleledelse er ikke alene om å ha denne store og alvorlige utfordringen på sitt bord. Varsel- og klageadgang skal være kjent for alle, foreldre og foresatte skal være kjent med hvem i kommunen som jobber med mobbing – det være seg PPT-tjenesten eller helsesøster.

Har en utfordring

– Behovet for god informasjon om dette er helt avgjørende for dem som står i slike problemer. Ikke alle er i stand til å google seg fram til hvem som håndterer mobbespørsmål i kommunen, meg som mobbeombud eller Fylkesmannen som klageinstans. Hvordan dette viktige arbeidet skal organiseres i kommunen, er det kommunen selv som avgjør sier, Vintervold Asmyhr.

– Og jeg bistår gjerne kommunen i spørsmålet om hvordan man kan gjøre dette mest og best mulig tilgjengelig. 100 elever med sine foresatt er en betydelig mengde mennesker som statistisk sliter med mobbeproblemet. Det må politikerne ta alvorlig, mener storfylkets mobbeombud. Tallet på 100 elever i grunnskolen har kommet fram gjennom elevundersøkelser foretatt på 7. trinn og 10. trinn. Ny undersøkelse skal gjennomføres i november.

Det verste av alt …

– Mobbeproblematikken må tas på alvor. Barn og unge står i fare for å få ødelagt sin framtid og sine liv om dette ikke avdekkes. Og det er tøft for et barn eller en ungdom å fortelle noen har det er ensomt, føler seg utenfor og ikke har venner. Derfor er det helt avgjørende at de blir trodd, hørt og tatt på alvor fra dag én. Tillitsforholdet til voksne må etableres. Kommunen bærer det helhetlige ansvaret for å sammenfatte flere enkeltstående verdier til barnets beste. En kompleks sak, men så utrolig viktig og verdifull. Det handler i mange tilfeller av mobbing om det mest essensielle av alt – livet og livskvaliteten, sier mobbeombudet.

– Og vi har dessverre tilfeller hvor foreldre ikke tør å si fra fordi de frykter at barnet deres skal få det verre om det blir sak. Nettopp av den grunn kan det være nødvendig å bruke tid på å finne de rette tiltakene i hver enkelt sak – og vi må ikke glemme at tiltak ikke skal ramme andre barn på en måte som krenker deres rettigheter til et trygt og godt miljø – ei heller barn som har mobbeadferd.. Det viktigste vi kan og må kommunisere er at det er et etablert hjelpeapparat som skal sørge for målretta tiltak som gjør at alle får en god skolehverdag, understreker Vintervold Asmyhr.

Eierskap til eget liv

– Alle ansatte, foreldre og foresatt må ta innover seg at det er barnets oppfatning av om det er mobbing. Det er bare barnets følelse som kan stadfeste dette. Det å fortelle er en terskel å komme over, men når det skjer, er det å ta eierskap til egen situasjon og en mulighet til medvirkning til å forme eget liv. Det er her faglig begrunnede tiltak både er utfordrende og viktig, sier fylkes mobbeombud og barne- og unges stemme i det som ofte oppleves som livskriser.

– Vi som voksne må holde øyne og ører åpne, bry oss og bruke de apparatene som finnes. Dette er ikke bare en henstilling til alle ansatte i skoler. Også i fritiden hvor barn og unge er med i både organisert og uorganisert aktivitet, har vi opplevd mobbing. For meg handler dette om en verdifull oppgave med verdivalg til barnets beste, sier mobbeombudet – parat til å hjelpe der det trengs. – Ikke nøl, ta kontakt, oppfordrer hun.