Unngå å bli et sidespor til et sidespor!

Roar Huseby

Roar Huseby Foto:

Av

Norsk transportplan 2018-2035 har store ambisjoner for jernbaneutviklingen i landet fram til 2035. Det skal igjen satses store ressurser på jernbaneutbygging.

DEL

MeningerI de nærmeste årene vil de langsiktige strategiene for utviklingen av jernbanenettet bli lagt. Vi må bokstavelig talt være på banen! Noe vet vi allerede. Buskerudbyene (Kongsberg til Drammen) vil gjennom dobbeltsporet utbygging bli knyttet til Oslo gjennom hurtiggående tog med stor hyppighet, det vil si under en halv times mellomrom. Grenlandsbanen og Vestfoldbanen bygges ut på samme måte. I løpet av planperioden vil disse kobles sammen med Sørlandsbanen og gi grunnlag for betydelig forkortet reisetid og relativt hyppige avganger, noe som ifølge meldingen vil føre til betydelig «positiv regional utvikling i Agderfylkene, Grenland- og Vestfoldområdet». I dette store bildet blir strekningen Kongsberg – Gjerstad-området liggende i en bakevje. Strekningen er med ett unntak, Notodden, relativt tynt befolket og faller som helhet utenfor jernbaneutbyggingens hovedsatsingsområder.

Notodden har gjennom årene lagt stor vekt på opprettholdelse av Bratsbergbanen. Det er vel og bra, men den er dessverre i flere hensende et sidespor. Det er den først og fremst fordi den ikke løser vår hovedutfordring når det gjelder regional persontransport. Vårt viktigste behov er et godt transporttilbud langs aksen Notodden-Kongsberg-Drammen-Oslo, ikke mot Grenland. Fylkessammenslåingen med Vestfold endrer ikke dette. Samtidig må vi innse at Timesekspress-konseptet, som virket så lovende for noen år siden, gjennom stadige innskrenkninger i rutene, ikke lengre er i stand til å ivareta våre behov. Utviklingen går feil vei, og vi blir hengende etter. Mange velger i dag, til tross for manglende parkeringsmuligheter, å kjøre bil til Kongsberg, for så å ta tog videre.

For Notodden må jernbanetilslutning til det etablerte togtilbudet til Kongsberg, Drammen og Oslo være prioritet 1. Vi grenser tett opp til denne linjen. Nord-øst for Elgsjø krysser E-134 jernbanelinja. En togstasjon plassert langs Sørlandsbanen, et sted fra dette området og vestover bør være målet. Den bør ligge så nært byen som mulig, og med god veiforbindelse og stor parkeringsplass. Det må tilrettelegges for matebusser fra Notodden og omegn. Dette vil knytte 12-15000 mennesker til et allerede godt jernbanetilbud fra Kongsberg, et tilbud som i løpet av få år vil fremstå som fremragende. En slik togstasjon vil også kunne ivareta byens jernbanetilbud rettet mot Grenland og Vestfold. Da får vi del i den store jernbanesatsingen og oppnår et godt og framtidsretta regionalt personaltransporttilbud.

 Bratsbergbanen har et kritisk svakt passasjergrunnlag. Den vil i årene fremover komme til å fremstå som en sidebane til en sidebane (eller en bakevje) i jernbanenettet. Den har allerede et visst musealt preg. Vi må gjerne arbeide for at den opprettholdes, men vi forsømmer oss dersom vi lar dette bli vårt hovedfokus for jernbanetilslutning.

Er politikerne på Notodden forberedte, har de drøftet strategien, har de samordnet seg, har de sondert muligheter og søkt etter meningsfeller og eventuelle alliansepartnere? Har de satt seg i stand til å være med å legge premisser for utviklingen? Eller skal vi nøye oss med å være tilskuere, se hva som skjer og heller surmule i etterkant? Stå igjen på perrongen, heter det vel.

Roar Huseby

22.03.2019

Artikkeltags