«Notodden kommune kan i dag sammenlignes med et skip som har stø kurs mot en grunnstøting.» Kapteinen (rådmann) på skipet har nå bedt rederiet (politikerne) om å få skifte kurs, denne grunnstøtingen har vært varslet lenge, men rederiet melder tilbake: «Vi skifter ikke kurs.» Mannskapet (kommunalsjef, rektorer og lærere) har sendt «mayday» varsel, men rederiet bestemmer. De fortsetter med stø kurs, for de har jo lovet passasjerene sine at denne trange fjorden skal de seile i. Samme om det ender med grunnstøting. Ikke hør på kapteinen.

Rådmann har i sitt forslag til budsjett for 2023, og i langtidsbudsjett for 2023 – 2026 brukt dette bilde på situasjonen. Hva handler dette egentlig om?

Telemarksforskning utarbeidet for et år siden en svært grundig rapport for Notodden kommune. Innholdet i rapporten ble aldri tatt på alvor. De som styrer kommunen vår hører ikke på forskere. I rapporten ble de faglige utfordringene barnehager og skoler på Notodden står overfor omtalt på en saklig og faglig grundig måte. Disse utfordringene er ikke blitt borte, de har økt.

Samtidig som Notodden kommune bruker mer penger en gjennomsnittet pr. elev, vil jeg påstå at driften på hver skole er skåret til beinet. Den eneste grunnen til at det er slik, er at vi har alt for mange skoler i forhold til barnetallet.

I praksis er det 100 elever som skal fordeles på 8 barneskoler som tilbyr 1. trinn. Det er galskap både økonomisk, men også pedagogisk. En ungdomsskole på 350 elever er i de flestes hoder ingen stor ungdomsskole. Det viktigste er at alle elever får gå på en skole med god kvalitet. Det er innholdet som er viktig, ikke hvor skolen ligger. Kvalitet handler om å ha nok ansatte med kompetanse, og ikke minst en organisasjon som har overskudd til å lage gode rutiner og systemer slik at alle elever får hjelp. Ikke bare de som har foreldre som står på for at noe skal skje.

Flertallet bruker mere penger enn sammenlignende kommuner, men de har ikke løst de lovpålagte oppgavene. Det er kritisk. Jeg tror opplæringsloven blir brutt alt for ofte, antagelig hver dag. Det handler ikke om de som jobber på disse skolene, men om rammebetingelsene. En del av grunnstøtingen er følgende: Dyktige kompetente lærere orker ikke mer, de blir syke. Hvorfor? Fordi du som lærer i Notoddenskolen er ganske så aleine med utfordringene. De fleste kommuner prioriterer å ha spesialpedagogiske team som kan støtte lærerne og assistentene på skolene. I vår kommune mangler dette på de fleste skoler. Når du som lærer står i følgende valg: skal jeg springe etter eleven som nå stikker ut av mitt klasserom, eller skal jeg bli igjen i klasserommet? Hva gjør du?

Det er 20 år siden jeg sluttet som rektor i Notodden kommune. På disse 20 årene har det gått feil veg. Vi hadde vaktmester innom fast, «kontordame» som kunne rykke ut i en krisesituasjon, spesialpedagog med fast tid til å hjelpe til med tidlig innsats, og vi hadde overskudd til mye godt utviklingsarbeid. Det var flere voksne med ledige hender når akutte episoder oppstod. Jeg hadde tid til å være pedagogisk leder, og selv om vi gjerne skulle hatt mere ressurser, så klarte vi å løse det som kom. Det er helt umulig slik det er i dag. Rektorene må løse alle typer oppgaver, da er det fort å miste overskuddet en trenger for å drive godt utviklingsarbeid. Jeg er svært bekymret for arbeidspresset både i barnehagene, skolene og i PPT. Faren for å miste gode fagfolk er stor. Dette går ut over elevene.

Samtidig kommer staten med flere krav, det siste er et snedig grep som heter «spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Staten har nå med et enkelt grep gitt kommunene et mye større ansvar for elever med de mest vanlige vanskene som lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjonsvansker osv. Samtidig bygger de hurtig ned Statped, som frem til nå har vært en viktig støtte for skoler og PPT. Notodden kommune kommer innen kort tid til å måtte være rigget for å finne, utrede, sette inn tiltak for disse elevgruppene, uten støtte fra staten. I seg selv kan tanken om bedre inkludering være bra faglig, men da må kommunen være rigget for dette både på systemplan og med riktig kompetanse i alle ledd. Notodden kommune er ikke rigget for dette. Notodden kommune kan heller ikke bli rigget for denne måten å jobbe på, hvis vi ikke tar noen strukturelle grep. De som jobber nærmest barnet må ha faglig støtte i ryggen. Det krever mer ressurser, eller at de ressursene vi har blir brukt på en smartere måte. De ansatte kan ikke jobbe raskere, her må det jobbes smartere. Da må rederiet våkne.

Helt konkret:

- § 1.4 i opplæringsloven pålegger alle kommuner å ha tidlig innsats for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning. Dette gjennomføres i varierende grad i praksis ute i skolene. Effekten av å ikke gjennomføre tidlig innsats er at flere elever ramler ut. Vil minne om at en ungdom som havner i ung uførhet koster Notodden kommune minst 15 millioner.

- Elever med helt vanlige vansker som dysleksi, matematikkvansker, språkvansker og/eller ADHD blir ofte oppdaga seint, og de får heller ikke god nok hjelp tidlig nok. Da blir gjerne utfordringene større enn nødvendig. Det er heftig for den det gjelder, familien, men også skolene.

- Manglende spesialpedagogiske team skaper et større arbeidspress hos PPT. PPT må ha et overskudd og kompetanse til å gi god systemveiledning, men også tid til rask utredning. I dag må PPT hjelpe til med oppgaver som det hadde vært naturlig at et spesialpedagogisk team hadde løst, med tett samarbeid med PPT.

- Det er utfordrende å drive utviklingsarbeid med manglende overskudd i organisasjonen. Det er trist å møte lærere som har mista gnisten.

- Fordi barnehagene og skolene ikke kommer tidig nok i gang med gode nok tiltak, vil behovet for spesialundervisning øke. Det koster også penger.

Jeg vil derfor sterkt oppfordre hele rederiet: Lytt til kapteinen og hans mannskap. Kapteinen mener fortsatt at det er mulig å snu skuta. Jeg er virkelig i tvil om vi har tid, men jeg håper kapteinen har rett.

«Fordelen til Notodden kommune er at vi fortsatt har tid, ressurser og Notodden Kommune har kompetanse til å skifte kurs, slik at grunnstøting kan unngås.....Notodden har erfaringer med slike prosesser fra tidligere. Et ansvarlig styre sørger for at det ikke inntreffer igjen.» (sitat fra budsjett 2023)

Med dette oppfordrer jeg til ansvarlighet fremfor stahet i budsjettbehandlingen. Jeg håper også at de ansattes organisasjoner er tydelige på hvorfor det er tid for å rope «MAYDAY».