– Norge er blant de landene i Europa som har hatt lavest dødelighet, lavest tiltaksbyrde og minst reduksjon i økonomisk aktivitet, heter det i koronakommisjonens rapport.

Videre påpeker kommisjonen at en rekke enkeltpersoner har gjort en innsats langt utover hva som kan forventes.

– I helsetjenesten, statsforvaltningen, kommunene og en rekke næringer er det utvist en imponerende omstillingsevne og fleksibilitet, står det i rapporten.

Samtidig slås det fast at myndighetene ikke var tilstrekkelig forberedt på å møte en pandemi av et slikt omfang. Pandemien førte til stor belastning på enkelte intensivavdelinger i perioder, og kommunelegefunksjonen var ikke godt nok rustet, slår rapporten fast.

Vaksineringen trekkes fram som en vellykket innsats, men at en tidligere geografisk skjevdeling kunne ha bidratt til å nå målene tidligere.

Rapporten slår også fast at tiltak for å hindre importsmitte var preget av hastverk og stadige justeringer.

Barn og unge ble rammet hardt og myndighetene klarte ikke i tilstrekkelig grad å skjerme barn og unge, står det i rapporten.