Som gruppeleder for Rødt Notodden, leser at flere kanskje ikke helt har forstått hva Rødt legger i en utredning av en helhetlig skolestruktur. Da kan det være rett med en oppklaring.

Vi har ikke sagt noe om hvordan skolestrukturen skal se ut, men vi ber om en helhetlig utredning.

Rødt Notodden vil legge fram et verbalforslag under budsjettbehandlingen den 8.desember, der vi ber Rådmannen lage en helhetlig utredning med flere forslag til løsninger på skolestrukturen. Både forslag til endring av kretsgrenser, løsninger til økonomiske besparelser osv. Vi forventer oss en fyldig rapport som får fram alle sider ved de ulike løsningene. Med bakgrunn i en slik utredning kan man få sett alle alternativene for hvordan vi kan løse skolestrukturen for å spare inn penger i oppvekst. Slik kan vi sikre gode tjenestetilbud til alle i kommunen vår.

Rødt har i de seinere år jobbet for å bedre de sosiale forhold, fattigdom og ungdomstiltak. Vi har fått gjennom gratis SFO for 1.klassinger 3 dager i uka, vi har fått til at barnetrygden holdes utenfor beregningsgrunnlaget av sosialstønaden og økt potten til etableringslån, for å nevne noe. Vi har jobbet for aktivitetspark for rullende aktiviteter, og det ønsker vi å fortsette med. Vi har derfor i vårt budsjettforslag tatt ned noen millioner på oppvekst i investeringsbudsjettet, for å få til å realisere aktivitetspark for rullende aktiviteter med oppstart 23/24. I driftsbudsjettet har vi lagt inn 300 000 for å fortsette tilbudet til Kirkens bymisjon i byen, 900 000 for å styrke helse og oppvekstsektoren, gratis SFO 3 dager i uka for 2. klassinger, og i tillegg styrket SFO med 300 000.

Rødt har ikke avgjort noen endring av skolestrukturen. Vi venter kun på en helhetlig utredning, for å ta valgene på best mulig grunnlag.

Cecilie I. Lerstang
Gruppeleder, Rødt Notodden