– Det høres ikke mye ut med 3,5 millioner kroner for et felt som kan føre til 35 nye hytter. Er dette et skup?

– Det kan det være. Eiendommen passer til en investor, som har penger til å opparbeide infrastrukturen i feltet. Det vil koste en god del. Dette er en råtomt, forklarer Torsøe.

86 dekar

Hyttefeltet ble ferdig regulert og godkjent av Hjartdal kommune i oktober i 2013. Området er på 86 dekar og ligger sju km fra Sauland sentrum, mellom veien til Tuddal og Skogsåa.

– Hele planområdet ønskes solgt videre som et utviklingsprosjekt, opplyser megleren.

– Har det vært noen interesse i det hele tatt?

– Jeg har ikke hatt noen direkte henvendelser så langt, men det er noen som har lastet ned prospektet, svarer Torsøe.

Området er regulert til fritidsbebyggelse med plass til 35 hyttetomter. I forbindelse med detaljreguleringen er det gitt dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av massedeponi i regulert fritidsformål, vann og avløpsanlegg, renovasjon og veier.

Må bygge i tre

I detaljreguleringsplanen ligger det bestemmelser som tilsier at vegetasjons- og terrengbehandling skal ha som hovedmål å bevare særpreget og fremme rekreasjonsverdien, og at vegetasjonen rundt tomtegrensene i størst mulig grad skal tas vare på.

Videre skal alle bygninger være av tre med stående og/eller liggende kledning eller tømmer, eller eventuelt annet materiale forblendet med naturstein. Bygningene skal ha mørke jordfarger, og tekkes med torv eller tretak, og plasseres og utformes slik at de faller naturlig inn i landskapet og bygningsmiljøet.

Tuddalsdalen hyttefelt AS er selger, som eies av Roar og Aase Fjeld ifølge Brønnøysundregistrene.