Her er notoddingenes spørsmål om SKOLE - og svarene fra rådmannen:

Innbygger 1:

Hva vil det koste pr. år å innføre et gratis skolemåltid i alle skolene på Notodden?

Hva vil det koste pr. år å innføre et gratis skolemåltid som en prøveordning for en skole (250 elever)?

Rådmannens svar:

Kostnaden for gratis skolemåltid vil avhenge av hvilken kvalitet som er ønsket. Varmt måltid vil ha investeringskostnader i tillegg til driftskostnader. Et kaldt måltid vil i hovedsak ha driftskostnader. Oslo kommune beregnet en kostnad for et enkelt måltid til kr 15,- pr elev pr dag i 2019. Med utgangspunkt i kr 20,- pr dag pr elev vil kostnaden for Notoddens kommunale skoler bli 5,2 mill.kr pr år.

For 250 elever vil det med en ramme på kr 20,- pr dag koste kr 950.000, - pr år.

Gratis skolemåltid må utredes nærmere, både med tanke på kostnader og eventuelle investeringer som følge av lovverk knyttet til matservering.

Innbygger 2:

Det vises til side 16, i rådmanns forslag, der det signaliseres at prosjekter må skyves ut i tid som følge av å prioritere Rygi skole i investeringsbudsjettet for 2024-26, kan rådmann synliggjøre prosjekter og eventuelle planer som må skrinlegges. Det vil være viktig at rådmann synliggjør dette spesifikt - henger dette sammen med en helhetlig gjennomgang av skolestrukturen?

Kulepunktene på side 20 og 21 synliggjør en hel rekke sentrumsorienterte utviklingsprosjekt som ikke er mulig å realisere fullt ut. Er dette prosjekterer som ikke lar seg realisere med bakgrunn i manglende helhetlig gjennomgang av skolestruktur og budsjettert skoleutbygging knyttet til Rygi?

Forventer rådmann å kunne frigjøre midler knyttet til disse (side 20 og 21) kulepunkt dersom det utarbeides en helhetlig strukturgjennomgang av skolestrukturen i Notodden kommune?

Rådmannens svar:

Tusen takk for dine spørsmål.

Det er flere viktige investeringer som er skjøvet ut i tid. Det vil føre for langt å nevne alle som er justert. En del av prosjektet kan du lese om i den langsiktige analysen 2027-2032. Det er kuttet ned på det som kan kuttes ned på til et minimum i den neste fireårsperioden. Et prosjekt som konkret er tatt ut er universitetsbarnehage. Et prosjekt som konkret er skjøvet på er aktivitets og rullepark(etter samme prioritering som kommunestyret la til grunn sist.) Det er så langt ikke satt av midler til sentrumsinvesteringer eller til tilrettelegging for eldreboliger.

Vedlikehold, effektivisering og oppgradering av egen eiendomsmasse har fått mindre plass enn ønsket. Det har også vedlikehold på vei, trafikksikkerhetstiltak og energieffektiviseringstiltak.

Det er feil å si at disse forskyvningene bare skyldes investeringen på Rygi, selv om denne er den største. Forskyvningen av mindre prosjekter kommer som følge av flere store investeringsprosjekter. Utfordringen med det samlede investeringsvolum de neste fire årene er at de utsetter kommunens evne til å legge til rette for å utvikle den nye skole- og helse og omsorgsstrukturen kommunen skal ha i fremtiden for å dekke innbyggernes behov.

En skoleutredning er viktig for rådmannen for at vi skal få en helhetlig plan til det beste for alle barn i Notodden i dag og i fremtiden. Det er viktig for rådmannen fordi man i dag har flere skoler og barnehager med oppgraderingsbehov. Å investere i eiendom må være strategisk og prioriteres i de bygg barna våre skal benytte og ikke i de vi skal forlate i fremtiden.

Rådmannen er opptatt av at Heddal barneskole skal realiseres snarest. Skolestrukturen som helhet må endres. Når vi vet at vi benytter over 10 millioner kroner i året mer på skolestruktur i Notodden sammenlignet med resten av landet er det naturlig at det går ut over andre samfunnsutviklings- tjenesteutviklingsprosjekter og tjenesteleveranser.

Dersom det utredes en helhetlig plan for skolestrukturen i Notodden må det settes av midler til å gjennomføre denne strukturendringen over tid slik at barna våre får den beste mulig skolen.

Det vil derfor kreve at kommunestyret setter av midler til å realisere denne strukturendringen i årene som kommer. Da vil vi på sikt kunne skape en bedre skole, og samtidig drifte denne innenfor de rammer som er satt i kommunens inntektssystem for skoledrift. Det vil på sikt gjøre oss i stand til å ivareta lovpålagte tjenester og frigjøre midler til andre samfunnsutviklingsprosjekter.

Innbygger 3:

Bakgrunn:

Høyt antall klasser i skolen er kostnadsdrivende. Kommunale skoler har i dag 74 klasser fordelt på 1354 elever. Dette gir klasser med 11-27 elever i hver klasse, de fleste klassene er på 13-20 elever.

Kostnadsvekst fører til behov for nye prioriteringer. Ny Rygi skole har økt fra MNOK 100 til MNOK 120. Kommunens økonomiske forutsetning er betydelig endret (les: forverret).

Ny skolestruktur må utredes og antall klasser må reduseres. Rådmannen oppfordrer det politiske miljøet til dialog med innbyggerne.

Omstilling er helt nødvendig. Det blir konsekvenser av å ikke ta grep.

Skolene på Notodden består av 8 kommunale grunnskoler. I tillegg finnes 2 private 1-7 skoler (Montessori)

Basert å ovenstående har jeg følgende spørsmål:

Hva vil det koste å samle HUSK og NUSK til en felles ungdomsskole på Sætre?

Hva vil vi spare i årlige kostnader ved en felles ungdomsskole?

Hva vil det koste å bygge om HUSK til barneskole?

Hva vil vi spare i årlige kostnader ved å legge ned en av barneskolene i sentrum?

Hva vil vi spare i fremtidige vedlikeholdskostnader ved å legge ned en av barneskolene i sentrum?

Hvordan vil de finansielle måltallene bedre seg ved å ikke bygge Rygi barneskole?

Årlige avdrag på investeringsgjeld utgjør MNOK 60. For at investeringsgjelden ikke skal øke, må lånefinansieringen av nye investeringer begrenses til dette beløpet. Er det mulig gitt at nye Rygi skole alene vil koste ca. MNOK 120?

I rådmannens budsjett er det lagt inn besparelse ved sammenslåing av ungdomsskolene fra høsten 2024 og en effektiv struktur av barnetrinnet fra 2026. Er det lagt inn midler til investeringer på Sætre for en felles ungdomsskole?

Er det grunn til å tro at kommunen vil settes under administrasjon om kommunestyret øker investeringene i kommende økonomiperiode?

Alternativet til å ikke utrede skolestruktur og beholde dagens skoler og klasser er å kutte på andre områder. Rådmannen nevner Tinfos Bad, Gransherad bygdeheim og Gransherad skole som grep som kan gi raske og varige driftsreduksjoner, men som er lite ønskelig. Hva vil disse nevnte reduksjonene utgjøre i driftsbudsjettet?

Hvor lang tid vil en bruke på utredning av skolestrukturen? Legges det opp til en god dialog med elever, lærere og foresatte?

Rådmannens svar:

Tusen takk for spørsmål.

Rådmannen anbefaler kommunestyret i å vedta en utreding av en helhetlig skolestruktur. Notodden opplever sammen med resten av Norge at det fødes færre barn. Prognosen for antall elever i grunnskolen i Notodden beveger seg fra dagens 1450 elever til 1200 elever i 2040.

Notodden kommune må organisere skolen i færre klasser for å få ned kostnadsnivået. Dette må gjøres ved å utnytte den investeringen som er gjort i skolebygg fram til nå på en best mulig måte. Mulighet for redusert drift må ses i sammenheng med investering.

Dette vil kreve en utredning som rådmannen vil kunne legge fram for kommunestyret andre halvdel av 2023. Svarene på dine spørsmål vil derfor ikke kunne være presise.

Må utredes. Avhenger av hvilke andre strukturelle endringer som skal gjøres.

Et anslag kan være 40 millioner.

Må utredes. Vil kunne spare på reduksjon i eiendomsmasse. Den store gevinsten kommer over tid ved færre klasser.

Må utredes. Et estimat er 40 millioner kroner.

Må utredes. Et estimat er 2,5 millioner per år.

Må utredes. Et estimat kan være 1,6 millioner. En annen viktig gevinst er at vi ikke trenger å foreta betydelig investeringer i skolene som ikke lenger skal brukes.

Rygi vil på kort sikt øke driftskostnadene med flere millioner kroner som svekker driftsresultat ytterligere og sannsynliggjør bruk av fond. En bedring av måltallene ved å ikke bygge Rygi vil avhenge av hvilke disposisjoner kommunestyret foretar som eventuell erstatning.

Det er en av hovedgrunnene til at rådmannen har lagt bygging til 2024/2025. Da vil man kunne ta med seg overførte midler fra 2023, benytte midler avsatt i 2024, benytte midler avsatt i 2025 og på slutten av 2025 skyve inn midler fra 2026 uten at låneopptaket økes i 2026. Da vil vi kunne unngå vesentlig økte finansutgifter.

Det er lagt inn en besparelser på skolestruktur som et utredningsoppdrag. Det er et estimat på hva vi kan oppnå av besparelser men det må utredes nærmere. Det kan være ungdomsskole og eller andre skoler. Det må utredingen vise. Det er et krav til at økonomiplan skal være realistisk, derfor la rådmannen til grunn ungdomsskole. Når utredningen er ferdig må kommunestyret ta endelig stilling til dette.

Rådmannen har vært tydelig på at gjeldsgraden ikke må økes. Notodden har et merforbruk vi må få kontroll. En økt gjeldsgrad er ikke bærekraftig. Vi blir ikke satt under administrasjon så lenge vi kan innfri betalingsforpliktelser. Økt investering vil tappe disposisjonsfondet ytterligere og setter oss i større fare for å bli satt under administrasjonen. Et annet spørsmål som er viktig er hva dette gjør med omdømme identitet og tillit. Sist men ikke minst vil jeg peke på at det er en grense for når kommunen ikke lenger klarer å levere forsvarlige og lovpålagte tjenester til innbyggerne. Et økt låneopptak vil svekke denne evnen.

Rådmannen har ikke foreslått dette, men pekt på at det kan komme som konsekvens dersom kommunen senere på et tidspunkt ikke kan innfri sine betalingsforpliktelser.

Tinfos bad har en årlig netto utgift på 6 - 7 mill. kr.

En eventuelt nedleggelse av Gransherad bygdeheim må planlegges og beregnes grundig. Ny helse- og omsorgsplan må eventuelt gi retning for planlegging av dette.

Gransherad skole har en budsjettert netto utgift 9,2 mill.kr i 2023. Slik elevtallet er i dag vil alle elever på Gransherad skole kunne få plass i allerede opprettet klasser på Heddal barneskole og Heddal ungdomsskole. Dette kan gjennomføres uten ekstra investeringer ut over de som er i rådmannens budsjettforslag. Det vil komme noe økte kostnader på skoleskyss. Ved å avvikle Gransherad skole vil det være mulig å redusere med store deler av skolen netto utgiftsramme på 9,2 mill.kr.

Drift av bygningsmassen på Gransherad skole koster ca 2,5 mill.kr pr år, dette vil også kunne spares dersom bygget ikke lengre brukes. Dette er den raskeste innsparingsmulighet på grunnskole men samtidig den minst ønskelige dersom man ikke er tvunget.

Det vil ta ca et år. Den vil kunne legges frem for nytt kommunestyre etter valget. Ja det vil legges opp til dialog og involvering av elever, lærere og foresatte. Rådmannen ønsker en god prosess som lander på det beste for barna våre.

Innbygger 4:

Hva er driftsutgiftene for de enkelte skolene kommunen har ansvar for?

Hvor mange barn er det i dag som trenger ekstra oppfølging på skolen på grunn av spesielle behov og atferdsvansker?

Hva slags tilbud er det kommunen gir disse elevene med spesielle behov og atferdsvansker?

Rådmannens svar:

Samlet har grunnskolen i Notodden en netto driftskostnad på kr (budsjett 2023)

Gransherad skole 9,2 mill.kr

Tinnesmoen skole 13,1 mill.kr

Heddal barneskole 20,4 mill.kr

Heddal ungdomsskole 11,6 mill.kr

Notodden ungdomsskole 29,2 mill.kr

Tveiten skole 11,5 mill.kr

Høgås skole 12,0 mill.kr

Sætre skole 30,1 mill.kr

Samlet 137,0 mill.kr

Barn som trenger ekstra oppfølging, får det gjennom tilpasset undervisning. Noen barn har ikke tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisning og har rett på spesialundervisning.

I Notodden har 7,2 % av elever rett på spesialundervisning, det er på linje med gjennomsnittet i Norge som er 7,9 % (tall for 2021). For Notodden kommune utgjør 7,2 % ca 100 barn.

Barn med rett til spesialundervisning har en sakkyndig vurdering fra PPT. Med bakgrunn i sakkyndig vurdering får denne gruppen barn en individuell opplæringsplan. Den individuelle opplæringsplanen vil være tilpasset det enkelt barns behov for opplæring, og kan avvike fra nasjonal læreplan.

Innbygger 5:

Vi er flere barnefamilier i Heddal som ønsker å komme med innspill og tanker rundt skolestrukturen i Heddal. Vi er alle fra Heddal og vokst opp med å gå på de ulike barneskolene som var før. Det vi husker som var veldig gøy før, var det at etter at vi hadde gått på barneskolen, var det å komme på ungdomskolen noe nytt og spennende. Det å bli kjent med nye elever og utvide det sosiale nettverket vårt og et nytt miljø var veldig bra.

Slik er det ikke lenger etter at barneskolene ble slått sammen. Vi mener at etter 7 år med de samme elevene, så er det sunt med et skifte og treffe nye elever. Våre elever vil få en større mulighet for å finne et miljø man passer inn ved at Ungdomskolen i Heddal flyttes til Notodden ungdomsskole, og barneskolen på Rygi kan da flytte inn i lokalene til Heddal ungdomsskole.

Vi vil ha en barneskole i Heddal som er bra for alle og vi mener med at ved å flytte ungdomskolen i Heddal til Notodden, vil Sem være et godt alternativ for barneskole.

Skole situasjonen i Heddal har vært en lang diskusjon siden skolene ble sammenslått for ca 10 år siden.

Vi ønsker med vårt innspill å fortelle at flere av den yngre generasjonen av barnefamilier i Heddal, nå ser på Notodden og Heddal mer som "ett" og med det bidra til at skolediskusjonen i Heddal snart får en ende.

Sykkel og gangsti fra Yli må også komme på plass så raskt som mulig.

Rådmannen skriver i sitt forslag til økonomiplan at «Notodden skal være godt sted for barn og unge, for de i arbeidsfør alder og for de som trer inn i pensjonistenes rekker». Videre skriver han at «Gode liv i alle livsfaser er grunnleggende viktig: Det henger sammen med tillit og lokaldemokrati, attraktivitet for næring, attraktivitet for besøkende, men det henger også sammen med en bærekraftig eldreomsorg, den gode skolen, kultur, idrett- og fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser».

For småbarnsfamilier er det fint å bo på Notodden. Det er et bra kulturtilbud, barna kan velge mellom mange ulike fritidsaktiviteter og det er kort vei til både storbyen og skiløypene.

Men den «gode skolen» gjelder ikke for alle barn i Notodden kommune. Barna i Heddal har gjennom de siste snart ti årene vært offer for tiltak for å redusere driftskostnader «der og da». Barna i Heddal må hver dag gå på skolen i lokaler som i svært liten grad legger til rette for gode læringsmiljøer. Vi setter stor pris på alle lærerne i Heddal som gjør så godt de kan med det lille de har. Men det er vanskelig for oss som foreldre å se at «den gode skolen» har en temperaturvariasjon i klasserommet på 15-20 grader fra den ene dagen til den andre. Det er på tide at barna i Heddal blir prioritert.

Vi vet at det blir født færre barn. Vi vet at det vil bli utfordringer for skoler og barnehager i tiden som kommer. Vi forstår at kommunen må omstille driften. Men barna i Heddal har gått først i omstillingstoget i snart ti år. Barna i Heddal venter spent på resten av kommunen, for de må nå komme etter. Vi som foreldre i Heddal forventer at Notodden kommune, både administrasjon og folkevalgte ser på hele skolestrukturen. Vi må se på Notodden Kommune som en helhet, ikke skille mellom by og land.

Vi stiller oss ikke negative til en sammenslåing av ungdomsskolene i Notodden kommune. Vi ønsker med dette innspillet å vise at vi er flere unge barnefamilier i Heddal som tenker «hele» Notodden.

Men vi lurer på en ting: Hva tenker administrasjon og politikere om gang- og sykkelsti på Yli? For dette finner vi ingenting om i handlings- og økonomiplanen.

For Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt følgende begrensninger i gratis skoleskyss:

«Elever i 1. klasse som har mer enn 2 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei,og elever i 2. –10. klasse som har mer enn 4 km mellom hjem og skole/opplæringssted en vei.» (farte.no)

Dette betyr at barn/unge må gå langs fylkes- og kommunal vei i 50, 60 og 70 soner for å komme seg til og fra skolen. Vi sender hver dag fra oss det kjæreste vi har langs trafikkerte veier uten gangsti (heller ikke gatelys enkelte strekninger). Vi ser det står at barn med farlig/vanskelig skolevei kan få rett til skyss, men vi vet også om mange familier som har fått avslag langs Søndre/Nordre vestsidaveg. Farte.no anbefaler barn som ikke har rett til skyss til å kjøpe periodekort for 180dager, på kr 1550,. Hvordan stiller Notodden kommune seg til dette? Er det riktig at familieøkonomien skal være avgjørende for at barn/unge kommer seg trygt til skolen?

Rådmannens svar:

Takk for dine refleksjoner. De kan alle underbygges av faglige råd. Det er klart for rådmannen at barneskole i Heddal har aller høyeste prioritet. Dagens løsning er ikke god nok og barna i Heddal fortjener et godt forutsigbart og langvarig tilbud.

Rådmannen kan ikke svare for folkevalgte, bare for administrasjonen.

Familieøkonomien skal ikke være avgjørende for at barn kommer seg trygt til skolen.

Veien over Yli er en fylkesvei. Både folkevalgte og administrasjon har tatt opp denne veien med fylket tidligere og ved gjentatte anledninger. Ordfører har vært tydelig på dette og etterlyst det i møter med fylkeskommunen.

Rådmannen vil fortsette å prioritere dette og legge press på fylkeskommunen.

Dersom Rygi skole ikke skulle la seg realisere, enten fordi vi ikke fikk tillatelse fra kulturminnemyndighetene og eller fordi kommunestyret besluttet seg for den løsning du skisserer er det rådmannens oppfatning at denne gang og sykkelvei ville bli prioritert av det fylket. Rådmannen forstår ikke hva som skulle ha blitt prioritert høyere.