Her er notoddingenes spørsmål om FLYPLASS - og svarene fra rådmannen:

Innbygger 1:

Ref side 70 i økonomiplan. Utvikling av Notodden lufthavn, oppfølging av konsesjonsforpliktelser. Vedtatt ramme 15 000 000, for år 2023 5 000 000.

1. Hva er den totale kalkyle for å opprettholde konsesjonsforpliktelsene?

2. Hva er den totale kalkyle for nytt terminalbygg mtp konsesjon for regionale flyruter.

3. Hva er den totale kalkyle for nytt terminalbygg og utbygginger mtp ønsket om charterfly med inntil 150 passasjerer.

4. Er realismen i forventa trafikkutvikling for Notodden lufthavn satt grundig på dagsorden i kommunale fora?

5. Hva blir kostnader til drift og vedlikehold ved evt nedgradering av konsesjon til småflyplass?

Rådmannens svar:

Tusen takk for dine spørsmål.

1. Gjeldende konsesjon forplikter Notodden Lufthavn AS til å ha landingsplassen åpen for offentlig trafikk. Dette medfører årlige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet mot sommer og vintervedlikehold, som vil variere avhengig av vedlikeholdsbehovet. I tillegg medførte konsesjonen behov for å innløse to eiendommer nær lufthavnen grunnet støy.

Det er satt av 15 millioner kroner til prosjektet fordelt over mange år til investeringer i eiendom og infrastruktur. Deler av denne summen er knyttet til konsesjonen.

2. Notodden kommune har troen på flyplassen som en næringslivs og teknologiflyplass. Vi tror den gir næringslivet i regionen et fortrinn og vi vet at den skaper og kan skape arbeidsplasser her i Notodden.

Det gis ikke konsesjon for regionale flyruter.

3. Prosjektering av terminalbygget pågår fremdeles. Terminalbygget er primært tiltenkt og dimensjonert for nasjonale flygninger med 30-50 seters fly, men med mulighet for å betjene noe utenlandsflyging med større fly og setekapasitet opp til 110 seter. Kostnad er foreløpig ikke ferdig kalkulert, men Kommunens bevilgede bidrag er 7 mnok. Resten skal betjenes igjennom husleie.

4. Den forventa trafikkutvikling er basert på konkrete tilbakemeldinger og markedsundersøkelser, hvor det i sistnevnte er konservative tall som er lagt til grunn. Utviklingen av Notodden lufthavn, basert blant annet på de gjeldende prognoser for forventa trafikkutvikling, har vært behandlet i både politiske fora, ifm. Eierskapsstrategien vedtatt i K-sak 11/22, og i Notodden kommunes fora for oppfølging av eierskapet i Notodden Lufthavn AS, hhv. styret og generalforsamlingen.

Det er samtaler med selskaper i dag. Kommunen vil overlate det til flyselskapene å vurdere realismen i trafikkutvikling.

5. Det er ikke konsesjonen som styrer om Notodden Lufthavn skal være en småflyplass.

Av årlig bevilgning på 4 mnok av Notodden Kommune kjøper Notodden Lufthavn tilbake tjenester av Brannvesen og Kommunen for ca 3,8 mnok. Dette er kjøp av beredskap- og vintervedlikeholdstjenester fra brannvesen samt leie av flyplassgrunnen fra kommunen. Dette er budsjettposter som uansett måtte dekkes opp dersom det ikke kom fra flyplassen.

Det som kommer fra staten gjennom fylkeskommunen blir brukt til øvrig drift herunder kjøp av varer og tjenester til drift og vedlikehold av flyplassområdet, lønninger, forsikringer osv. En stor del av disse midlene blir brukt til kjøp av varer og tjenester av næringslivet lokalt i Notodden.

En småflyplass vil ikke ha samme samfunnsmessige verdi som en lufthavn med passasjertrafikk. Det må det også tas hensyn til i en slik kalkyle.

Innbygger 2:

Notodden lufthavn hadde inntil 2019 rutetrafikk til Bergen, tidligere også til Florø via Stavanger. Et svært godt tilbud til hovedsakelig offshorepersonell. Rutene er nedlagt pga manglende passasjergrunnlag.

Offshorepersonell sto for majoriteten av brukere, næringslivet som iflg media har et skrikende behov, ble aldri et vesentlig innslag som passasjerer. Offshorepersonell gikk etter hvert av for aldersgrensen, rekruttering fantes, men ikke nok til å dekke opp. Det kan også nevnes at til tider var majoriteten på enkelte flyavganger passasjerer fra Tinn.

Dette er realiteten sett med en brukers øyne.

Notodden og omland har sine pendlere på ukesbasis og dagpendlere til eksempelvis Grenland, Kongsberg, Drammen, Oslo. Kan nevne at ved 2 -4 offshoreturnus reiser en offshorearbeider på jobb 9 ganger pr år. Gardermoen og Torp er ikke skrekkelig langt unna.

Notodden lufthavn får i dag tilskudd fra staten til drift, 15 - 20 millioner årlig. Et beløp som kommer Notodden kommune og lufthavna lokalt til gode. Kommunen har et ansvar for at offentlige midler blir brukt på en fornuftig måte. Pr. november 2022 er AFIS tjenesten, uten rutetrafikk, til minimal nytte. Brukere av lufthavna er i hovedsak småfly som flyr etter såkalte VFR regler, visuell flyging. For å sammenligne med Geiteryggen, Skien, der AFIS tjenesten for lengst er lagt ned, men småflytrafikken går tilnærma som før. Dvs. flyplassen blir ikke nedlagt om det ikke kommer rute/chartertrafikk, småflytrafikken kan gå som før til flyverksteder og evt. teknisk utvikling, en virksomhet det skal heies på.

Leder i luftforsvaret har uttalt at Notodden lufthavn er en fin treningsarena for kortbanetrening. Når har 1720 meter flystripe blitt en kortbane? Luftforsvaret har flyplass på Landsørkje, Rena, 1300 m flystripe til trening etc. I tillegg kan nevnes Sogndal, Førde, Sandane, Ørsta/Volda, kortbaneflyplasser, utmerket til trening med innflygingskarakteristikk langt over Notodden lufthavn.

Kan dette med behov / nytte snus på hodet?

Pr dd bevilges det, bygges og planlagt rives for eventuell kommende rute / chartertrafikk. Dersom planer blir lagd for istandsetting er det en idé å først ha konkrete avtaler med flyselskap om rute / chartertrafikk for så raskt å gjennomføre utbyggingsplanene? Iflg utsagn skal det visstnok være en rekke seriøse luftfartsaktører som ønsker oppstart med flytrafikk til/fra Notodden lufthavn. Finnes det konkrete avtaler, signaturer?

Notodden kommune ser ut til å stå ganske alene om ytelser til Notodden lufthavn foruten statlige bidrag, Tinns bidrag er smuler. Er det engasjement mot omkringliggende kommuner om deltagelse på eiersiden i Notodden lufthavn? Eksempelvis via Kongsbergregionen? For et evt passasjergrunnlag er det Kongsbergområdet med industrien der som kan bidra mest. I søknaden om 81,6 millioner fra samferdselsdepartementet skriver ordfører at Notodden lufthavn ikke skal være en konkurrent til Gardermoen eller Torp. Hvor tas alle passasjerene fra?

Som en kommentar savnes det et politisk engasjement rundt Notodden lufthavn. Så vidt det ble registrert var det kun en person i Notodden kommunestyre som svarte offentlig på eierskapsmeldingen fra Notodden lufthavn med kommentar om "noe ambisiøse planer". Over år er dette en av de største utbyggingene i kommunen og burde ført til større debatt i lokalpolitikken.

Menneskelig sett savnes det en oppbacking til ledelsen i Notodden lufthavn fra oppdragsgiveren Notodden kommune ved politikere når det stormer som verst i kommentarfelter etc.

Dette er skrevet av en som i alle år har hatt en nærhet til flyplassen og i det innerste skulle ønske det gikk flyruter til/fra ENNO, men som årene har gått har sett utviklingen og gjør et forsøk på å bidra til et realistisk syn på det hele.

Notodden kommune har sine økonomiske utfordringer, det må spinkes og spares. Det skal bygges primærbehov, lufthavna er et sekundærbehov og det må en god gjennomgang og godt grunnlag til for å unngå at eventuelle større bidrag havner i løse lufta.

Rådmannens svar:

Kommunen er glad for at staten investerer i Notodden og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser.

Kommunen er også glad for at forsvaret ser behovet for å trene i Notodden. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er dette ekstra verdifullt.

Kommunen vil ikke investere unødvendige ressurser i lufthavnen. Dersom flyruter ikke lar seg realisere i fremtiden vil investeringer i området ikke være tapt men kunne gjenbrukes i et næringsperspektiv.

Notodden lufthavn er et av prosjektene som er vedtatt i en felles politisk tiltaksplan for hele Kongsbergregionen.

Notodden lufthavn skal være et supplement til øvrige flyplasser. Ikke i direkte konkurranse. Passasjerer vil være basert primært på regionens næringsliv sitt definerte behov for effektiv transport.

Rådmannen mener det er politisk engasjement til lufthavnen. Den nye eierstrategien skal gi lufthavnen en målrettet utvikling. Om vi lykkes med utviklingen vil lufthavnen kunne ha en stor samfunnsnyttig verdi i fremtiden.

For ikke lenge siden var samferdselsministeren på besøk på lufthavnen.

Oppbacking av ledelsen gjøres gjennom dialogmøter, styremøter og eiermøter. Ikke gjennom kommentarfelt.

Ingen større bidrag verken til drift eller investeringer vil være tapt. Kommunens satsing på lufthavnen er strategisk og der det er mulig legges det til rette for alternativ bruk og verdiskapning.