Det er bygget 45 000 hytter i Vestfold og Telemark. Og det er pekt ut areal nok til å romme minst 27 000 flere. Er det rom for over 72 000 hytter i fylket?

Vestfold og Telemark fylkeskommune har gått gjennom arealbruk til fritidsboliger i fylket. Det er et nyttig verktøy for å løfte blikket i arealpolitikken.

Vinje kommune har flest hytter i fylket, 5500 stykker. Det er en stor kommune, på hele 3100 kvadratkilometer. 5500 hytter utgjør bare 2 prosent av arealet. Samtidig er det 1,5 ganger så mange hytter som innbyggere i kommunen.

I Larvik er det 4800 hytter. Det gjør kommunen til fylkets nest største hyttekommune, etterfulgt av Tinn med 3470 hytter, Kragerø med 3421 hytter, Færder med 3219 hytter og Sandefjord med 2795 hytter.

I Færder er tettheten størst, med 32 hytter per km2, og de 3219 hyttene er fordelt over kommunens 100 kvadratkilometer. Neste på lista er Kragerø, med 11,9 hytter per km2, før Bamble og Porsgrunn med 8,5 hytter per km2.

22 prosent av hyttene i fylket ligger i strandsonen, innenfor det såkalte 100-metersbeltet langs kysten. I 2020 var det 9700 hytter i strandsonen i Vestfold og Telemark. Siden 2010 er det bygget mer enn 900 nye hytter i strandsonen og langs vassdragene i fylket.

I følge plan- og bygningsloven skal det i 100-metersbeltet tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Det er 3382 hytter i leveområder for villrein i fylket. 75 prosent av disse ligger innenfor områder definert som nasjonale villreinområder.

I undersøkelsen framgår det at kommunene i fylket har pekt ut mer enn 30 000 dekar til ny hyttebygging.

Dette er areal i reguleringsplan, kommunedelplan og/eller kommuneplan. Og selv om det ikke nødvendigvis gjenspeiler konkrete byggeprosjekter, så gjenspeiler det en vilje fra kommunene til å omdisponere nytt areal til hyttefelt.

Med et grovt estimat på 1,1 dekar per hytte, utgjør 30 000 dekar mer enn 27 000 fritidsboliger. 90 prosent av arealet er i fem kommuner, med 17 000 innbyggere i dag. De 27 000 nye hyttene vil komme i tillegg til de 45 000 hyttene som er bygget i fylket fra før.

I Hjartdal er det i dag 2432 hytter. Kommunen har pekt ut 10 000 dekar for framtidig hyttebygging. Det er areal nok til mer enn 9000 nye hytter. I en kommune med 1600 fastboende innbyggere.

Enhver kommune må gi grunnleggende helsetilbud til alle som oppholder seg i kommunen. Inntektene som skal finansiere dette og andre tjenester, baserer seg i større grad på antall fastboende i kommunen enn på antall hytteeiere.

Det siste tiåret har det vært større vekst i innenlandsøkonomien i Norge enn i eksportrettet næringsvirksomhet utenom olje og gass. Det betyr at vi risikerer å pumpe økonomien opp gjennom prisvekst i kjøp og salg av boliger og eiendom, som vi igjen finansierer med større lån og salg av fossil energi til utlandet.

Kan det vare evig?

Ådne Naper (SV)

Leder av hovedutvalg for klima, areal og plan

Vestfold og Telemark fylkeskommune