Tirsdag 1.6.2022 ble formannskapet satt med sine 11 representanter, de øverste folkevalgte i Notodden kommune er eierrepresentanter og forvalter lokalsamfunnets interesser i følgende bedrifter. Undertegnede deltok og var forberedt (som de andre). Og stilte spørsmål om:

Idea kompetanse AS, Notodden lufthavn AS, Irmat AS og Notodden Energi Holding AS med driftsinntekter i størrelsesorden kr. 613 827 355.

Innkalling og saksdokumenter til kommende generalforsamling fremlegges slik at Eierutvalget (altså Formannskapet) har mulighet til å drøfte sakene og eventuelt signalisere/gi føringer.

Saksopplysninger: Det følger av eierskapsmeldingens punkt 6.3 at formannskapet som eierutvalg behandler alle saker som skal til behandling i generalforsamling før generalforsamlingsmøte avholdes. «Formannskapets medlemmer får med dette god innsikt i ulike sider ved selskapenes virksomhet, og mulighet til å gi gode og treffende mandater til sin eierrepresentant før endelige beslutning treffes av generalforsamlingen…»

Formannskapet brukte anslagsvis ca. en time på å behandle regnskapene, årsberetningene for disse samfunnsinstitusjonene. Det vil si hvordan gikk det i fjor. Hva skjedde, og hva kan vi gjøre bedre. I fremtiden. Altså, en time, en helt uakseptabel behandlingsform. Av samfunnsverdiene. Det er en svært uheldig prosess fra Notodden kommunes ordfører og administrasjon å legge opp til denne møteformen, når verdier som utgjør kr. 613 827 355 skal behandles.

Undertegnede ser naturligvis for seg enkelte hoderystende politiske kollegaer og muligens også andre som lettere indignerte stusser over disse betraktningene, det er for meg, selvfølgelig underordnet. Og jeg vet naturligvis at det er et valgt styre i selskapene som er oppegående, men innkallingen forteller uansett at vi skal legge opp til drøftinger og å gi føringer.

Når jeg sier det er underordnet så er det naturligvis med bakgrunn i at jeg etter beste evne har lest gjennom disse selskapers årsberetninger med regnskap. Og det er grunn til å si at disse preges av varierende kvalitet. Særlig tema som bærekraft og FoU (forskning og utvikling). Sett i forhold til hva vi politikere forteller hverandre om vårt politiske engasjement i forbindelse med, bærekraftbegrepet. Og ikke minst hva som forventes av føringer i offentlige eide selskap. Som skal være førende for begrepet, samfunnsansvar.

Så, før du som leser faller av, er det grunn til å nevne et av mine spørsmål til ordfører og styreleder som for øvrig på dette tidspunkt var vår egen rådmann.

Sitat…..med bakgrunn i Notodden Energi Holding AS sitt positive resultat på kr. 18 mill. og et utbytte til Notodden kommune på kr. 3,5 mill. gir denne finansielle disposisjon grunnlag for å bygge opp nødvendig egenkapital for å delta i det planlagte utbyggingen i Omnesfossen. Innenfor tidsperspektiv i forhold til den konsesjon som er gitt….. og et tilleggsspørsmål en omsetningsøkning i størrelsesorden kr. 200 millioner på ett år, hva er det?.. sitat slutt.

For meg som folkevalgt er dette selvfølgelig helt avgjørende å få svar på. Ikke minst fra ordfører som er den reelle generalforsamling. Og MÅ vite. Men, nei, det er da ikke slik de hadde tenkte dette. Men, som ordfører skal jeg ta det med til generalforsamlingen, vel det var nå det. Og så gikk det samme innspillet til rådmann, som heller ikke kunne svare. Som også skulle videreføre spørsmålet. Hva er da vitsen med følgende innkalling:

Innkalling og saksdokumenter til kommende generalforsamling fremlegges slik at Eierutvalget (altså formannskapet) har mulighet til å drøfte sakene og eventuelt signalisere/gi føringer.

Så var det dette med eventuelt å drøfte, signalisere og å kunne gi føringer, som ikke var særlig viktig likevel. Men, det er klart det er komplisert når ingen av de som visste var der for å svare.

Dette er så amatørmessig at selv en kioskeier har mer forpliktelser knyttet til driften av egen forretning. Derfor er det all grunn til å formidle dette til allmuen. At de får vite og får innblikk.

Avslutningsvis er det også grunn til å sette spørsmålstegn ved resultatet til avfallshåndteringsselskapet Irmat AS som viser svært hyggelig tall på kr. 14 mill, minus skatt og utdeling av utbytte i størrelsesorden kr. 6,1 millioner. Til sine eiere. Slumpen går til egenkapital. Hvor er da ambisjonene om å utvikle selskapet i forbindelse med de alvorlige miljøutfordringene som samfunnet er stilt overfor. Burde ikke formannskapet som eiere tatt drøftingene om å ikke ta utbytte og fått inngående informasjon om strategier vi som politikere burde ha overfor selskapet. Og kanskje heller satt fokus på ytterligere kommersialisering og profesjonalisering som er avgjørende i forhold til fremtiden og bærekraft.

Dette er altså drøftingsnivået knyttet til verdiene på kr. 613 827 355.

Det er å anbefale følgende; sett av en hel dag til disse fire svært viktige selskaper, la daglig leder/administrerende direktør og styreleder delta for å svare på våre spørsmål. Det er på denne måten man sender og formidler entusiasme og politisk engasjement inn i styrerommene. Og vi som politikere tilegner oss kunnskap og kompetanse om de ressursene vi forvalter på vegne av lokalsamfunnet.

Borgar Løberg

Kommunestyrerepresentant Notodden SV