Mandag 15.03.2022 gikk det ut en uttalelse, «Uttalelse fra varaordfører om Anke til Høyesterett - sak erstatningskrav fra Telerock AS og om reaksjoner fra flere politikere», pr e-post til formannskapets medlemmer samt rådmannen og undertegnede (i alt 12 personer), med kopi til 21 andre personer i politikk og administrasjon.

Uttalelsen er undertegnet Nuno Marques, Varaordfører / Deputy Mayor og med Notodden kommunes offisielle brevhode / logo.(Uttalelsen er gjengitt i Telens nettutgave 16.03.2022 kl 15:00)

Denne uttalelsen inneholder en del påstander og synspunkter som jeg mener det er viktig å få avklart status på. Gitt at uttalelsen er skrevet under Notodden kommune sin logo, fremstår det som om påstandene/synspunktene representerer kommunens policy.

Jeg ønsker derfor svar på følgende:

  1. Er det Notodden kommune sin policy at ansatte i kommunen ikke omfattes av vitneplikten dersom vitnemålet skulle være til ugunst for kommunen som part i en rettsforhandling?
  2. Dersom svaret er JA på spørsmål 1), vil dette i så fall også gjelde for politikere i Notodden kommune?

a. Er det Notodden kommune sin policy at en avveining hvorvidt kommunen skal anke en sak inn for høyere rettsinstans er et spørsmål som politikere ikke skal blande seg inn i?

b. Det påstås i varaordførerens uttalelse at en slik anke er en sak mellom Notodden kommune og motparten (hvor politikere ikke skal ha noen rolle). Kan Notodden kommune definere hvem Notodden kommune er, og som kan bli ansvarligholdt, i en slik sak?

c. Er det Notodden kommune sin policy at kun «juridisk sakkyndig person» som kan fremme forslag i en eventuell politisk behandling av en slik sak?

Jeg imøteser svar.