Gå til sidens hovedinnhold

– Å svare på disse medieoppslagene fungerer som å helle bensin på bålet

Rådmann Stine Nyheim Folseraas sier i dette innlegget at å svare på de mange innspillene rundt VA-utybyggingen i Tuddal er som å helle bensin på bålet, men at hun nå må svare.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Viser til innslag i media angående Tuddal hytteforeningers fellesutvalg (THF) sin henvendelse til Statsforvalteren om å gjennomføre en legalitetskontroll rundt Hjartdal kommune sin tolkning av lovverket rundt selvkost. Temaet har vært til diskusjon med THF i mange år.

Hjartdal kommune benytter selskapet Envidan Momentum AS som bistand når det gjelder selvkostregnskapet, og har også fått juridisk bistand med fortolkningen av regelverket i anledning anmodningen om legalitetskontroll. Vi ser frem til en avklaring på fortolkningen av regelverket hos Statsforvalteren, enten ved at det gjennomføres en legalitetskontroll, eller at Statsforvalteren faktisk ikke finner grunnlag for å gjennomføre denne kontrollen.

Oppsummert mener vi at våre innspill til Statsforvalteren i sakens anledning beskriver hvordan selvkostforskriften er å forstå for alle norske kommuner, ikke bare for Hjartdal kommune. Det er abonnentene som betaler for det kommunale vann- og avløpsnettet i hele Norges land. Vi registrerer at THF ved Bjørn Kittilsen ikke liker konsekvensene forskriften har.

– Vi har lært at det å svare ut disse medieoppslagene fungerer som å helle bensin på bålet i debatten. Men denne gang må vi nesten. Vi får høre bekymringer fra hytteeiere og grunneiere etter «informasjonen» fra THF, og artikkel i TA. De er redde for å få over 90 000 kroner i årlige avgifter på vann og avløp. Noen har sågar tolket utspillet dit hen at hytteeierne må betale opp mot en million kroner hver hvis Statsforvalteren skulle finne at kommunen har forvaltet selvkostregimet feil. Dette basert på regnestykkene som er fremvist av Kittilsen på vegne av THF.

Prognosene

Regnestykkene som fremlegges er dog ikke basert på reelle forutsetninger, ei heller vanlig praksis for håndtering av selvkost i kommunene. Påstandene fra THF som grunnlag for ønske om en legalitetskontroll er grundig gjennomgått i kommunens flere brev til Statsforvalteren med kopi til THF, datert 23. februar og 15. april 2021, samt i møter med THF om samme sak. Økte avskrivningstider (økt levetid fra 40 til 65 år) samt økt tid for fremføring av underskudd fra 5 til 15 år (selvkostforskriften paragraf 8 3. ledd, siste punktum) er etablert nettopp for å bidra til å holde gebyrbelastningen nede for brukerne. I Hjartdal ble disse virkemidlene vedtatt i kommunestyresak 2019/83.

– Kommunen og THF ser ikke ut til å være enige om så mye, men heldigvis er vi enige om at antall abonnenter er helt avgjørende for hva avgiftene blir. Hvis det skulle være noen tvil; jo flere abonnenter, jo lavere kostnad per enhet.

Når det gjelder THF ved Bjørn Kittilsen sin bekymring for det manglende tallet på tilknytninger og konsekvenser ved få tilknytninger, vil kommunen opplyse om prognosene for tilknytning som kommunen fremla i 2012, da utbyggingen ble vedtatt. Vi vil også gjøre opp en status for hvordan det ser ut nå. Det blir kanskje litt tungt lesestoff, men det får stå sin prøve.

I 2012 forventet vi følgende utvikling/prognose over en 30 års periode, det vil si frem mot 2040:

a. Alle de 198 hyttene med midlertidig utslippstillatelse ville være tilkoplet.

b. 80 prosent av de 555 hyttene med lav sanitær standard innenfor rensedistriktet ville være tilkoplet, det vil si 444.

c. 70 prosent av de 499 regulerte tomtene vil være tilkoplet, det vil si 349 tomter/hytter.

Dette er beskrevet i brev fra kommunen 25. april 2012. Til sammen ble det altså forventet 991 hytter påkoblet i 2040, som grunnlag for prognosene. I seinere budsjetter har cirka 1000 hytter vært gjengangeren i kommunen sine langsiktige budsjetter og prognoser. Altså ikke 2000 hytter, som THF later til å mene. Det er riktig at utslippstillatelsen tillater så mange hytter tilknyttet, men dette har aldri vært aktuelt å benytte i prognosene, og er derfor heller ikke benyttet i grunnlaget for kommunens beregninger av avgifter.

Dagens status

En foreløpig status per start mai 2021 viser at vi har 387 tilkoplede hytter fordelt slik:

– 180 av de 198 nevnt over med tett tank og midlertidig utslippstillatelse er tilkoblet (gjenstår noen i et ikke ferdig utbygget hyttefelt).

– 157 av de opprinnelige 555 lavstandardhyttene er tilkoblet, det vil si 28 prosent.

– 50 av de 499 regulerte, ubebygde tomtene fra 2012 er tilkoblet, det vil si 10 prosent.

Dette er langt flere enn de 320 hyttene som ble anslått i prognosene til THF på nåværende tidspunkt, vist i deres prognose utarbeidet 19. juni 2017. Tatt hensyn til forsinkelse i fremdrift på utbyggingen av ulike årsaker, er antall abonnenter cirka 100 hytter flere enn THF har ment det ville være.

– I tillegg har vi cirka 240 abonnenter tilknyttet vann. Her ligger vi rett nok noe bak ønsket skjema. Årsaken for ønskene om fritak for å koble seg til, oppgis i all hovedsak å være at man ønsker å avvente til alle diskusjoner er stilnet, både om kvalitet, kostnader og avgiftsnivå. Det er forståelig når diskusjonen er satt slik på spissen, men det kan likevel ikke sies å gagne vårt avklart felles mål om flest mulig tilknyttet anlegget.

Så er det verdt å merke seg at Statsforvalteren den 10. mai 2021 stadfestet kommunens vedtak om plikt for tilknytning til kommunalt vann, i brev sendt de hytteeiere som har søkt fritak for tilknytning. Vedtaket er endelig.

Med utviklingen i tallet på tilkoplinger vi har sett de siste årene, ser kommunen optimistisk på at de langsiktige prognosene kan bli nådd. Nettopp fordi kommunen har tilrettelagt offentlig infrastruktur, har interessen fra hytteeiere, utbyggere og flere grunneiere økt. Som THF poengterer, er det tallet på tilknytninger som er det mest avgjørende for kostnadsnivået for hver enkelt. Dette er vi jo som nevnt enige om.

«Smertegrense»

Så er det riktig at kommunen i tidligere dokumenter/saker har nevnt at det går en «smertegrense» for hvor høye avgiftene kan settes. Ikke ut fra selvkostregelverket, men ut fra markedsmessige forhold. Med det ble det ment at Tuddal som hyttedestinasjon ikke opererer i et monopol, men i en konkurranse med andre hyttekommuner. Også kommunen ser at det er grenser for mye man kan kreve i avgifter før man blir uinteressante i markedet. Det er interessant å registrere at THF tolket dette som et vedtak om å subsidiere utbyggingen. For dette ga de kommunen massiv kritikk i første runde. Nå kritiserer de kommunen for ikke å bidra med å ta risiko, jamfør overskriften i TA forrige uke. Ikke enkelt å gjøre alle til lags.

I tillegg registrerer vi at THF ved Bjørn Kittilsen mener at anlegget er overdimensjonert, og vil derfor hevde at det er påløpt unødvendige kostnader. Slike kostnader kan i tilfelle ikke legges i selvkostregnskapet, det har han rett i. Men faktum er at han velger å unnlate å forholde seg til uttalelse fra prosjekterende selskap Multiconsult as. De avkrefter at anlegget kunne vært dimensjonert annerledes/mindre. I tillegg sier de at dette uansett ikke ville vært kostnadsdrivende.

– Det ser ut til at det hele nå koker ned til at THF ikke liker at avgiftene kan bli høye. Det liker vi ikke i kommunen heller. Fra administrasjonen sin side er det derfor med undring vi ser at THF skremmer både nåværende abonnenter, mulige interesserte abonnenter, grunneiere og utbyggere med kreative regnestykker. Ved å skremme hytteeiere fra å koble seg på, øker naturlig nok risikoen for at avgiftene kan bli noe høyere enn de ellers ville ha blitt. Dette virker som en særdeles underlig måte å ivareta medlemmenes interesser på.

Tapper enormt med ressurser

Ved å gå arbeidet nærmere etter i sømmene har vi allerede funnet ting som både burde og kunne vært gjort annerledes, både teknisk og med refusjonsgrunnlaget. Satsingen er definitivt et ambisiøst prosjekt for lille Hjartdal, men det er en god stund siden det var for sent å stanse denne utbyggingen.

Det beste vi i administrasjonen kan fokusere på nå, er å sikre innspurten, få anlegget i orden og se fremover. Med siste vedtak i kommunestyret 5. mai 2021 har vi et godt grep om nettopp dette, ved å samle alt driftsansvar i kommunen, samt vurdere en overtakelse av resten av utbyggingen i egen regi.

En løsningsorientert dialog med utviklere og grunneiere er like viktig.

Som nevnt innledningsvis, ser vi i kommunens administrasjon derfor frem til en avgjørelse hos Statsforvalteren på om de finner grunnlag for en legalitetskontroll rundt selvkost. Finner de det, og senere skulle påvise at det er feil i vurderingene, vil vi ta resultat til etterretning og rette opp deretter, jamfør selvkostforskriften paragraf 7 (1. ledd, evt. 2. ledd). Det trenger ingen tvile på.

– Så håper vi å bli ferdige med saken, og alle de årelange diskusjonene med THF. Disse tapper enormt med ressurser fra en fra før av knapp bemanning i kommunens administrasjon. Det koster sikkert med rådgivere for THF også.

Solsida av Gaustatoppen tar seg aller best ut under skyfri himmel. Det er på tide å blåse skyene bort.

Kommentarer til denne saken