Gå til sidens hovedinnhold

21 spørsmål til politikerne om Notodden-skolene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I formannskapet 24. november ble det vedtatt å legge inn igjen Heddal barneskole på Klokkarud. Utdanningsforbundet har i høringssvar om plassering av barneskolen i 2018 støttet dette forslaget.

Selv om kostratall forteller at gruppestørrelse i Notodden-skolene er lavere og at enkelteleven i Notodden koster mer enn elever i sammenliknbare kommuner så oppleves ikke skolehverdagen for elever og lærere i Notodden som tilfredsstillende. Årsaken til dette er at det oftest er en lærer – en klasse. Det er lite delingstimer/ styrkingstimer og det settes ikke inn noe ekstra ressurs til skolen dersom man får/har elever med enkeltvedtak. Da må eksisterende ressurser omfordeles innad på den enkelte skole.

Spørsmål/innspill:

 • Vil økte investeringskostnader føre til kutt i lærerårsverk i grunnskolen i framtiden?

Om svaret på det er ja så vil det etter vårt syn bli umulig for våre medlemmer å gjennomføre kommunale mål og Fagfornyelsens målsettinger. Med dagens lærerressurser så er det i stor grad en klasse – en lærer. Med forventninger om god tilpasset opplæring til alle, god klasseledelse, nulltoleranse for mobbing og sist men ikke minst gode grunnleggende ferdigheter i alle fag så settes lærere i krevende undervisningssituasjoner med synkende grad av sjanse for å lykkes. Våre medlemmer stiller høye krav til sin egen profesjon, men skoleeier må også gi de rammer som gjør det mulig å ta den samtalen med «Kari» som hadde opplevd noe i friminuttet, å gi «Ola» en ny oppgave slik at han ikke forstyrrer de andre, å legge til rette for «Per» som har så mye frustrasjon i kroppen at han løper ut av klasserommet, få til at «Mona og Kine» er gode læringspartnere for hverandre selv om de ikke er venner, og hvor er «Beate»? Ja, det er krevende å være en lærer – en klasse. Ostehøvelkutt er ikke et alternativ, ikke nå og ikke om 10 år.

 • Vil en bygging av Heddal barneskole på Klokkarud føre til hastevedtak om sammenslåing av andre skoler i framtiden?

Flere av våre medlemmer var med da barneskolene i Heddal ble slått sammen uten en god prosess i forkant og uten at det sto en skole klar. Vi mener det er viktig med god planlegging og gode prosesser når endringer gjøres.

 • Hva sparte egentlig Notodden kommune på å slå sammen barneskolene i Heddal?
 • Dersom demografiprognosen stemmer og det blir færre elever i Notodden-skolene vil dere da vedta kutt i driftsbudsjettene til skolene?
 • Vil dere redusere kvaliteten på andre kommunale områder under oppvekst som barnehage, barnevern eller PPT?
 • Eller vil dere opprettholde fordelingen av de kommunale midlene som i dag? Det er lite sannsynlig at antall klasser reduseres ved nedgang i elevtall.

Spørsmål dersom det bygges ny skole på Klokkarud:

 • Vil en investering utover rådmannens anbefaling på 59 millioner pr. år i økonomiplanperioden føre til kutt i driftsbudsjettene til grunnskole og de andre enhetene under oppvekst? Kutt i driftsbudsjettene vil vi da forstå som kutt i stillinger da andre driftsutgifter er begrenset.
 • Vil bygging av skole på Klokkarud føre til at andre skoler må legges ned?

Forutsetninger vi mener må være på plass dersom det bygges ny skole på Klokkarud:

Det må bygges gode spesialrom for undervisning i alle fag i skolen.

Det må ikke reduseres i stillinger slik at innholdet i skolen får redusert kvalitet.

Spørsmål dersom det skulle bli vedtatt å slå sammen ungdomsskolen i Heddal og på Notodden:

 • Hvordan skal spesialrom/idrettshallen strekke til? Det er allerede i dag, som Sætre og NUSK deler på disse rommene, utfordrende å få fordeling av timer i disse rommene til å gå opp. Hvordan er dette da tenkt med 100 elever til?
 • Er det et alternativ som diskuteres å legge ned Sætre barneskole og fordele disse elevene på Tinnesmoen, Tveiten og Høgås skole for å få plass til elever fra HUSK?
 • Dersom elever flyttes fra Sætre, hvilke investeringskostnader fører det til på de andre tre skolene for å få plass til disse elevene?
 • Hva vil i tilfelle den totale kostnaden være om man bygger ut på HUSK til barneskole og bygger på NUSK for å få tidsriktige lokaler til økt elevmasse fra HUSK?
 • Hva koster det å sende elever med buss fra HUSK til NUSK?
 • Vil man måtte bruke av kommunale midler/investeringsbudsjettet for å kjøpe ut bolighus eller landbrukseiendommer slik som var tilfelle da HUSK var oppe som alternativ for nye barneskole i Heddal i 2018?
 • Vil det bli bygd sykkelvei for elever på Yli området som da ikke lenger har krav på skyss siden avstanden til barneskole blir kortere?
 • Vil det bli trygt å ferdes på den smale brua over Heddøla?
 • Dersom skoleveien betegnes som utrygg (flyplass og bru) vil da elevene få skyss fra Yli området og over til Sem?
 • Er grunnforholdene ved HUSK sjekket ut i forhold til fare for ras?
 • Er uteområdet innenfor hva som anbefales som uteareal for barneskoler?

Forutsetninger vi mener må være på plass dersom det skulle bli vedtak om en sammenslåing av ungdomsskolene:

Under oppussingen av Notodden ungdomsskole og Sætre barneskole ble elever/klasser og lærere delt mellom flere bygg. I rådmannens svar på spørsmål om hvilke bygg som i tilfelle kan brukes dras D-blokka inn som et alternativ. Det er etter vår oppfatning ikke et godt alternativ og vil føre til en delt skole og ikke legge til rette for et godt nok læringsmiljø for elever eller godt nok arbeidsmiljø for lærere. Det er viktig med en felles skole under samme tak dersom man slår sammen ungdomsskolene.

Det er viktig med tid til integrering slik at det blir en fellesskole for både elever og medarbeidere.

Klasserom må være på plass før man flytter elever og lærere.

Andre spørsmål/innspill i saken:

Dersom det er politisk initiativ som ligger bak forslaget vi kan lese om i Telen om å dele barneskolen i Heddal med småtrinnet på Rygi og mellomtrinnet på Sem forventer vi en åpen prosess om dette, hvor det også tas faglige hensyn. Slik vi oppfatter dette forslaget så er det et kompromissforslag som kun tar hensyn til økonomi og skole på to lokasjoner i Heddal. Vi kan ikke se at dette forslaget er forankret i verken hva som er det beste faglig for skole eller for barnehage. Utdanningsforbundet er sterkt skeptisk til en slik løsning.

 • Finnes det andre steder for Rygi barnehage dersom barneskolen blir der den er?

Innholdet i tjenestene under oppvekst mener vi må få et større fokus. Alle som jobber med både barn og unge i Notodden ønsker å gjøre en best mulig jobb, men rammene for å gi en optimal tjeneste er for små.

Politisk hører vi at det er vilje til:

Økt innsats inn mot mobbing

Økt innsats på PPT sitt arbeid inn mot barnehager og skoler

Matservering i skole

Miljøterapeuter inn i skolen (i fjor ble det politisk vedtatt en stilling, men den forsvant i kutt før den var en realitet)

 • Alle disse punktene er gode tiltak som vi støtter, men hvordan vil dere få det til økonomisk?

Skolestrukturdebatt har vært en energilekkasje for Notodden-skolene i flere tiår. Vi oppfordrer til at det legges en bærekraftig plan for plasseringer slik at Notodden-skolene kan få ro til å jobbe med det som er det viktigste, innholdet i skolen.

Dersom Notodden kommune skal lykkes med økt befolkningsvekst/tilflytting av barnefamilier så er det viktig å huske på at gode skoler og barnehager, med lærere som har rammer til å utføre samfunnsoppdraget sitt, er viktig.

Kommentarer til denne saken